|หน้าหลัก|คำนำ| สารบัญ|คำอธิบายรายวิชา|ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง|ข้อสอบวัดผลก่อนเรียน|เนื้อหาวิชา|้อสอบวัดผลหลังเรียน|ผู้จัดทำ

|หน่วยที่ 1 | หน่วยที่ 2 | | หน่วยที่ 3 | หน่วยที่ 4 |ออกจากระบบ

เนื้อหา

ใบงาน

1.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel
   
มารู้จักกับ Microsoft Excelกันดีกว่า
  
คุณสมบัติที่สำคัญของโปรแกรม Microsoft Excel
  
เข้าสู่การใช้งานโปรแกรมMicrosoft Excel
  
โครงสร้างของ Microsoft Excel
  
การสร้างแฟ้มข้อมูล
  
การเลือกช่วงของเซลล ์
  
ชนิดของข้อมูล
  
การป้อนข้อมูล
  
การแก้ไขข้อมูล
  
การบันทึกสมุดงาน (Save)
  
การปิดแฟ้มข้อมูล

 

ใบงานที่  1_1

ใบงานที่  1_2

ใบงานที่  1_3

ใบงานที่  1_4

ใบงานที่  1_5

ใบงานที่  1_6

ใบงานที่  1_7

ใบงานที่  1_8

ใบงานที่  1_9

ใบงานที่  1_10
ใบงานที่  1_11  
ใบงานที่  1_12

2. การจัดการและตกแต่งงานด้วย Excel
   
การแทรก/ลบ เซลล์ คอลัมน์ แถว และแผ่นงาน
  
การคัดลอกและการย้ายข้อมูล
  
การตกแต่งตาราง
  
การปกป้องข้อมูลในเซลล์
  
การพิมพ์เอกสาร

 

ใบงาน 2_1
ใบงาน 2_2
ใบงาน 2_21
ใบงาน 2_3
ใบงาน 2_5
 
ใบงาน 2_
51

3. การสร้างสูตรและใช้ฟังก์ชันในการคำนวณ
   
การใช้สูตรในการคำนวณ 
  
การป้อนสูตรในการคำนวณ
  
การอ้างอิงเซลล์หรืองช่วงเซลล์ในสูตร
  การใช้ฟังก์ชันในตาราง

 

ใบงาน3_1
ใบงาน3_
2
ใบงาน3_
3
ใบงาน3_
4

4. การเรียงลำดับและการสร้างแผนภูมิ
  การเรียงลำดับ
  วิธีการกรองข้อมูลโดยใช้ตัวกรองอัตโนมัติ
  การสร้างแผนภูมิ  
 การปรับแต่งส่วนประกอบของแผนภูมิหรือชาร์ต

    

 

ใบงาน4_1
ใบงาน4_
2
ใบงาน4_
3
ใบงาน4_
4
ใบงาน4_
5

จัดทำโดย ครูพิสมัย  ศุภพงษ์
์โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
Copyright(c) 2007 Ms.Phisamai  SuppapongAll right  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com