|หน้าหลัก|คำนำ| สารบัญ|คำอธิบายรายวิชา|ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง|ข้อสอบวัดผลก่อนเรียน|เนื้อหาวิชา|้อสอบวัดผลหลังเรียน|ผู้จัดทำ

|หน่วยที่ 1 | หน่วยที่ 2 | | หน่วยที่ 3 | หน่วยที่ 4 |ออกจากระบบ

แบบทดสอบก่อนเรียน

มารู้จักกับ Microsoft Excel
คุณสมบัติที่สำคัญของ Excel
เข้าสู่การใช้งานโปรแกรม
โครงสร้างของ Microsoft Excel
การสร้างแฟ้มข้อมูล
การเลือกช่วงของเซลล
ชนิดของข้อมูล
การป้อนข้อมูล
การป้อนข้อมูลอัติโนมัติ
การแก้ไขข้อมูล
การบันทึกสมุดงาน (Save)
การปิดแฟ้มข้อมูล

ชนิดของข้อมูลที่ต้องการใส่ในเซลล์ของโปรแกรม Microsoft Excel

1.  ข้อมูลประเภทข้อความ (Text) หมายถึง ข้อมูลที่ไม่นำมาคำนวณ อาจเป็นตัวอักษร  ตัวเลข เครื่องหมาย การใส่ข้อมูลที่มีความยาวมากกว่าความกว้างของเซลล์ข้อความนั้นจะถูกแสดงต่อไปในเซลล์ที่อยู่ทางขวามือ ตราบใดที่เซลล์ทางขวามือนั้นยังไม่มีข้อมูล ข้อมูลชนิดนี้จะถูกจัดให้อยู่ชิดซ้ายของเซลล์เสมอ

2.  ข้อมูลประเภทตัวเลข (Numeric) ข้อมูลที่นำมาคำนวณได้ ข้อมูลจะอยู่ชิดขวา  และไม่สามารถแสดงผลเกินความกว้างของเซลล์ได้ ถ้าความกว้างของเซลล์ไม่พอจะปรากฏเครื่องหมาย ####### การแก้ไขโดยขยายความกว้างของเซลล์ออกไป

3.  ข้อมูลประเภทวันที่ (Date) หมายถึงข้อมูลที่ประกอบด้วยวันที่และเดือน เดือนและปี หรือวันที่ เดือนและปี โดยเดือนสามารถกำหนดได้ทั้งแบบตัวเลข หรือตัวอักษร ข้อมูลชนิดนี้นำไปคำนวณได้

 4.  ข้อมูลประเภทเวลา (Time) หมายถึงข้อมูลที่ประกอบด้วยชั่วโมงและนาที โดยมีเครื่องหมาย : ข้อมูลชนิดนี้สามารถนำไปคำนวณได

5.    ข้อมูลประเภทสูตร (Formular) ข้อมูลประเภทนี้คือสมการคณิตศาสตร์ จะต้องใช้เครื่องหมายเท่ากับ (=) นำหน้า

ใบงานที่ 1_7        

จัดทำโดย ครูพิสมัย  ศุภพงษ์
์โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
Copyright(c) 2007 Ms.Phisamai  SuppapongAll right  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com