|หน้าหลัก|คำนำ| สารบัญ|คำอธิบายรายวิชา|ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง|ข้อสอบวัดผลก่อนเรียน|เนื้อหาวิชา|้อสอบวัดผลหลังเรียน|ผู้จัดทำ

|หน่วยที่ 1 | หน่วยที่ 2 | | หน่วยที่ 3 | หน่วยที่ 4 |ออกจากระบบ

แบบทดสอบก่อนเรียน

การจัดรูปแบบแถวและคอลัมน

การแทรก/ลบ เซลล์ คอลัมน์ แถว และแผ่นงาน
การคัดลอกและการย้ายข้อมูล
การตกแต่งตาราง

การจัดวางข้อความ

การใช้ตารางอัตโนมัติ

การซ่อนและแสดงเส้นตาราง

การเปลี่ยนพื้นหลัง

ารปกป้องข้อมูลในเซลล์
การพิมพ์เอกสาร 
 

การพิมพ์เอกสาร

การพิมพ์ข้อมูลออกทางกระดาษ

ามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่ม

หรือ์ คลิกที่คำสั่ง แฟ้ม(File) >    พิมพ์  (print)

 

จากรูปจะเห็นรายละเอียดกำหนดไว้ดังนี้

1.      ชื่อเครื่องพิมพ์ หมายถึงเครื่องพิมพ์ที่จะใช้ในการพิมพ์

2.         ระบุช่วงที่พิมพ์ พิมพ์ข้อมูลทั้งหมดคลิกที่ทั้งหมด (All)  พิมพ์เฉพาะหน้าคลิกที่ หน้า (Page)  พิมพ์ในช่วงหน้าต่อเนื่อง

3.         สิ่งที่พิมพ์ (print) สามารถเลือกส่วนของเอกสารที่ต้องการพิมพ์ ดังนี้ ส่วนที่เลือก(Selection) พิมพ์เฉพาะส่วนที่เลือก พิมพ์ทั้งสมุดงาน (Entire Workbook) พิมพ์ทุกแผ่นงานที่มีในสมุดงานนั้น ๆ  แผ่นงานที่ใช้งานอยู่ (Active Cell) กำหนดให้พิมพ์เฉพาะแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

4.         กำหนดจำนวนสำเนาที่พิมพ์ (Number of copies) พิมพ์กี่ชุด

เมื่อเลือกกำหดสิ่งที่ต้องการพิมพ์เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มตกลง (Ok) เพื่อสั่งพิมพ์

การตั้งค่าหน้ากระดาษที่จะพิมพ์

ให้คลิกที่แฟ้ม (File) >  ตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)

หัวเรื่องเกี่ยวกับหน้า (Page) ใช้กำหนดเกี่ยวกับตัวกระดาษ การวางแนวหน้า (Orientation) แนวตั้ง (Portrait) พิมพ์แนวตั้ง  แนวนอน (Landscape) พิมพ์แนวนอน  มาตราส่วน(Scaling) หมายถึงขนาดที่ต้องการพิมพ์ (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ขนาดเท่าจริง)  ขนาดกระดาษ (Paper Size) ขนาดกระดาษที่ใช้  คุณภาพการพิมพ์ (Print Quality) ความละเอียดในการพิมพ์  หมายเลขหน้าแรก (First Page Number) หมายถึง หมายเลขหน้าเริ่มต้นว่าจะใส่เลขหน้าอะไรเป็นหน้าแรก

การตั้งระยะขอบ ให้กำหนดเกี่ยวกับระยะขอบด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านบน(Top) ด้านล่าง (Bottom) ด้านซ้าย(left) ด้านขวา (Right) หัวกระดาษ (Header) ระยะเว้นจากขอบด้านบนถึงหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ (Footer) ระยะเว้นจากด้านล่างถึงท้ายกระดาษ กึ่งกลางหน้ากระดาษ (Center On Page) หมายถึงการจัดข้อมูลที่จะพิมพ์ให้อยู่กลางหน้ากระดาษซึ่งมีให้เลือก 2 แบบ ตามแนวนอน (Horlizontally) ตามแนวตั้ง (Vertically)

 

จัดทำโดย ครูพิสมัย  ศุภพงษ
์โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
Copyright(c) 2007 Ms.Phisamai  SuppapongAll right  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com