|หน้าหลัก|คำนำ| สารบัญ|คำอธิบายรายวิชา|ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง|ข้อสอบวัดผลก่อนเรียน|เนื้อหาวิชา|้อสอบวัดผลหลังเรียน|ผู้จัดทำ

|หน่วยที่ 1 | หน่วยที่ 2 | | หน่วยที่ 3 | หน่วยที่ 4 |ออกจากระบบ

 แบบทดสอบก่อนเรียน
การเรียงลำดับ
วิธีการกรองข้อมูลโดยใช้ตัวกรองอัตโนมัติ
การสร้างแผนภูมิ  
การปรับแต่งส่วนประกอบของแผนภูมิหรือชาร์ต

              การสร้างแผนภูมิ

            แผนภูมิหรือชาร์ต เป็นความสามารถหนึ่งของโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งมีให้เลือกในหลายรูปแบบ ก่อนที่จะทำการสร้าง เราควรทราบถึงองค์ประกอบของแผนภูมิก่อน ว่าประกอบไปด้วยส่วนใดบ้างเพื่อจะได้จัดการกับส่วนนั้นได้ถูกต้อง

            1.  ชุดข้อมูล (Data Series)  เป็นกลุ่มของข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกัน เช่นในแผนภูมิแท่งจะอยู่ที่กราฟสีเดียวกัน ถ้าเป็นกราฟเส้นตรงจะอยู่ที่จุดบนเส้นตรงเดียวกัน

            2.  จุดข้อมูล (Data Point)   เป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนข้อมูลตัวเลขแต่ละตัวในชุดข้อมูล เช่น ในแผนภูมิแท่งคือแท่งแต่ละแท่งในชุดข้อมูล ถ้าเป็นกราฟเส้นตรง คือจุดที่วางอยู่ที่บนเส้นแต่ละจุดของข้อมูล

            3.  ประเภทข้อมูล (Data Category)   แต่ละชุดจะแทน้วยรูปชาร์ตที่แตกต่างกัน เช่น ในแผนภูมิแท่งจะแทนด้วยแท่งสีแตกต่างกันไป

            4.  พื้นที่แผนภูมิ (Chart   Area  )  คือ  พื้นที่ทั้งหมดของแผนภูมิที่แสดงผลออกมา

            5.  พื้นที่การพล็อต (Plot Area)   คือ บริเวณที่แสดงข้อมูลที่ถูกพล็อตไว้ อยู่ระหว่างแกนทั้ง 2 ด้าน คือแกน X และแกน Y   หรือคือพื้นที่ในกราฟที่ใช้แสดงข้อมูล

            6.  แกน (Axes)   ปกติจะมีอยู่ 2 แกน คือ แกน X เป็นแกนในแนวระดับ แกน Y เป็นแกนในแนวดิ่ง และถ้าเป็นแผนภูมิแบบ 3 มิติ จะมีแกน Z เป็นแกนแนวลึก

            7.  ไตเติล   (Title)   คือข้อความที่ใช้แสดงชื่อแผนภูมิ แกนของแผนภูมิ

            8.  เลเจนด์ (Legend)   คือส่วนที่ใช้บอกประเภทของแผนภูมิ หรือเป็นคำอธิบายชุดของข้อมูลในชาร์ต

            9.  เส้นกริดs (Gridline)   คือ เส้นที่ลากผ่านจากแกนด้านหนึ่งไปยังแกนอีกด้านหนึ่งทำให้ดูข้อมูลหรือประมาณค่าข้อมูลได้ง่ายขึ้น ใช้เปรียบเทียบตัวเลขแต่ละค่าในกราฟ

วิธีการสร้างแผนภูมิหรือชาร์ต

1.  กำหนดพื้นที่การทำงาน
2.  
คลิกที่คำสั่งแทรกแผนภูมิ หรือคลิกที่สัญรูป
3.  
ทำตามขั้นตอนตกลง

ตัวอย่าง ต้องการสร้างแผนภูมิวงกลมร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ

1. จะคลุมพื้นที่ A3:B4

2.  คลิกที่คำสั่งแทรกแผนภูมิ หรือคลิกที่สัญรูป เกิดกรอบโต้ตอบ เลือกชนิดของแผนภูมิเป็นวงกลมคลิกต่อไป (next) ชื่อเรื่องพิมพ์หัวข้อ คลิกป้ายชื่อเพื่อแสดงค่าและเปอร์เซ็นต์

เลือกชนิดของแผนภูมิ

จะปรากฏตัวช่วยสร้างแผนภูมิในขั้นที่ 3-4 ตัวเลือกแผนภูมิ เลือกแถบ ป้ายชื่อเรื่อง (Title) ให้กรอกชื่อเรื่องแผนภูมิ  ชื่อแกน X  แกน Y กำหนดให้แสดง Legend สามารถอยู่ส่วนล่าง (Buttom)  มุม (Corner)  ส่วนบน (Top)  ด้านขวา (Right)  และด้านซ้าย (Left) กดปุ่ม ถัดไปt (Nex)

 

  คลิกถัดไป

1.    ในขั้นสุดท้ายของการสร้างแผนภูมิ เป็นการวางตำแหน่งแผนภูมิ โดยมีทางเลือก 2 รูปแบบ คือ

3.1    เป็นแผ่นงานใหม่ (As New Sheet)  แผนภูมิที่สร้างเสร็จจะอยู่ในเวิร์กชีตใหม่

3.2    วัตถุใน (As Object in  )  แผนภูมิที่สร้างเสร็จแล้วจะอยู่ในเวิร์กชีตที่กำลังทำงานอยู่หรือเลือกการวางจาก Drop Down List Box ข้างหลัง

กำหนดการนำแผนภูมิไว้ที่หน้าใด ถ้าไว้แผ่นงานใหม่คลิกที่เป็นแผ่นงานใหม่ ถ้าต้องการไว้หน้าเดียวกับข้อมูล เป็นวัตถุใน คลิกเสร็จสิ้น

              ใบงานที่ 4_4     

จัดทำโดย ครูพิสมัย  ศุภพงษ
์โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
Copyright(c) 2007 Ms.Phisamai  SuppapongAll right  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com