|หน้าหลัก|สารบัญ|ข้อสอบวัดผลก่อนเรียน|คำอธิบายรายวิชา|ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง|เนื้อหาวิชา|ข้อสอบวัดผลหลังเรียน|ผู้จัดทำ|

 

ข้อสอบมัลติมีเดีย

แบบทดสอบ

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) ช่วงชั้นที่ 4 หน่วยการเรียนที่ 3 ตารางวิเศษ

เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel


1. การคำนวนณหาดอกเบี้ยจ่ายควรใช้โปรแกรมใด
ก. Microsoft Word
ข. Microsoft Excel
ค. Microsoft Access
ง. Microsoft PowerPoint
2. ข้อใดคือคุณสมบัติที่สำคัญของโปรแกรม Microsoft Excel
ก. เป็นโปรแกรมที่ใช้ใการพิมพ์งาน
ข. เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบรูปภาพต่างๆ
ค. เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการตกแต่งภาพและตัวอักษรได้ดี
ง. เป็นโปรแกรมที่จัดการข้อมูลในตารางได้เป็นอย่างดี
3.ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงคุณสมบัติที่สำคัญของโปรแกรม Microsoft Excel ได้ถูกต้องที่สุด
ก. Excel ไม่สามารถคำนวณสูตรข้ามเซลล์ได้
ข. Excel ไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขข้อมูลในเซลล์ได้หลังจากที่เปลี่ยนเซลล์ใหม่แล้
ค. Excel สามารถที่จะเรียงลำดับข้อมูลที่ต้องการจากตารางมาวิเคราะห์ได้ว
ง. Excel สามารถตกแต่งตารางได้แต่ไม่สามารถคำนวณข้อมูลจากตารางที่ไม่เหมือนกันได้
4. ข้อใดเป็นชื่อเรียกของตารางที่ใช้เก็บข้อมูลของโปรแกรม Microsoft Excel
ก. Name Box
ข. Title Ba
ค. Sheet Tabr
ง. Worksheet
5. ส่วนประกอบใดของโปรแกรม Microsoft Excel มีแต่ Microsoft Word ไม่มี
ก. แถบเครื่องมือ (Tool Bar)
ข. แถบชื่อเรื่อง(Title Bar)
ค. แถบคำสั่ง (Menu Bar)
ง. แถบสูตร (Formular Bar)
6. จากตารางทำงานแถวและสดมภ์ตัดกันเป็นช่องเรียกว่า
ก. แถว (Row)
ข. เซลล์ (Cell)
ค. สดมภ์ (Column)
ง. ตาราง (Table)
7. ถ้าสมชายต้องการเปิดใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ต้้องปฏิบิติอย่างไร
ก. คลิกที่ปุ่ม Start ไปเลือกที่  Microsoft Excel
ข. Double Click ที่สัญลักษณ์  
ค. สมชายจะเข้าสู่โปรแกรมวิธี ข หรือ ค ก็ได้
ง. คลิกที่ปุ่ม Start ไที่ All Program และ  Microsoft Office คลิกที่  Microsoft Office Excel
8. สมชายไม่ต้องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ต้องปฏิบัติได้โดยวิธีใด
ก. คลิกที่ บนแถบคำสั่ง
ข. เลือก แฟ้ม (File) > จบการทำงาน (Exit)
ค. ไปที่ปุ่ม Control Menu Bar คลิกที่ ปิด (Close)
ง. สามารถปฏิบัติได้ทั้งข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค
9.สมชามกดปุ่ม Ctrl พร้อมกับปุ่มอักษร N เป็นการให้โปรแกรมทำงานใด
ก. เปิดสุดงานใหม่
ข. เปิดสมุดงานเดิม
ค. บันทึกสมุดงาน
ง. บันทึกสมุดงานเป็นชื่อใหม่
10. สมชายต้องการบันทึกข้อมูล สามารถทำได้โดย
ก. คลิกที่
ข. คลิกที่File > new
ค. คลิกที่ปุ่ม Ctrl+D
ง. สมชายสามารถทำได้ทั้ง 3 วิธี
คลิกทำต่อข้อ 11-20
                                                                                                   


|หน่วยที่ 1 | หน่วยที่ 2 | หน่วยที่ 3 | หน่วยที่ 4 |ออกจากระบบ

 

จัดทำโดย นางพิสมัย  ศุภพงษ์
โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
Copyrigth (c) 2007 Sgt.lerpong yangcharoen. All rights reserved.