|หน้าหลัก|คำนำ| สารบัญ|คำอธิบายรายวิชา|ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง|ข้อสอบวัดผลก่อนเรียน|เนื้อหาวิชา|้อสอบวัดผลหลังเรียน|ผู้จัดทำ

 

ข้อสอบมัลติมีเดีย

แบบทดสอบ

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) ช่วงชั้นที่ 4 หน่วยการเรียนที่ 3 ตารางวิเศษ

เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel


11. สมชายต้องการปิดแฟ้มข้อมูล เขาจะปฏิบัติอย่างไร
ก. คลิกที่ Shut down
ข. คลิกที่ File > Close
ค. คลิกที่ File > Exit
ง. คลิกที่ บนไตเติ้ลบาร์
12. นายประเสริฐ สิงห์แก้ว บ้านเลขที่ 5 เป็นข้อมูลประเภทใด
ก. ข้อมูลตัวอักษรและตัวเลข
ข. ข้อมูลตัวเลข
ค. ข้อมูลตัวอักษร
ง. ข้อมูลที่เป็นสูตร
13. ข้อมูลประเภทข้อความ ปกติจะอยู่ส่วนใดของเซลล์ที่ป้อน
ก. ชิดขวา
ข. ขวาล่าง
ค. กลางเซลล์
ง. ชิดซ้าย
14. เ มื่อป้อนข้อมูลแล้วคลิกที่เครื่องหมายถูกบนแถบสูตรตัวชี้เซลล์จะเลื่ื่อนไปที่ใด
ก. อยู่กับที่
ข. เลื่อนไปทางขวา
ค. เลื่อนไปทางซ้าย
ง. เลื่อนลงไป 1 บรรทัด
15. การเลือกช่วงเซลล์ให้เป็นเซลล์ทำงานในโปรแกรม Microsoft Excel อาจเลือกพร้อมกันได้หลายเซลล์โดยไม่ติดกัน ทำได้ในข้อข้อใด
ก. คลิกที่เซลลแรก ใช้ปุ่มลูกศรไปยังเซลล์ต่อไป
ข. คลิกที่เซลล์แรกกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้คลิกที่เซลล์ต่อไป
ค. คลิกที่เซลล์แรก กดปุ่ม Shift ค้างไว้ แล้วคลิกที่เซลล์ต่อไป
ง. คลิกเมาส์ที่ช่องว่างด้านบนแถวที่ 1 กับด้านซ้ายของคอลัมน์ A
16. สมชายต้องเลือกเซลล์โดยใช้คำสั่ง ไปที่ (GoTo) ไปที่แถวที่ 8 คอล้มน์ท่ Q คำสั่งข้อใดถูกต้อง
ก. เลือกที่ แก้ไข (Edit) > ไปที่ (GoTo) แล้วพิมพ์ 8Q
ข. เลือกที่ แก้ไข (Edit) > ไปที่ (GoTo) แล้วพิมพ์ Shift + 8Q
ค. เลือกที่ แก้ไข (Edit) > ไปที่ (GoTo) แล้วพิมพ์ Q8
ง. เลือกที่ แก้ไข (Edit) > ไปที่ (GoTo) แล้วพิมพ์ Shift +Q8
17. ปุ่ม Ctrl + <home> เป็นการสั่งให้โปรแกรม Microsoft Excel ทำงานอะไร
ก. เลื่อนเซลล์ไปที่คอลัมน์ A ในแถวที่ 65536
ข. เลื่อนเซลล์ไปที่คอลัมน์ A ในแถวนั้น
ค. กลับที่ Worksheet ที่ 1
ง. เลื่อนเซลล์ไปที่คอลัมน์ A ในแถวที่ 1
18. สมชายต้องการลบข้อมูล เขาจะใช้ปุ่มใด
ก. ปุ่ม TAB
ข. ปุ่ม Enter
ค. ปุ่ม Shift
ง. ปุ่ม Backspace
19. หหากต้องการยกเลิกการป้อนข้อมูลในเซลล์ให้กดปุ่มใดที่คัย์บอร์ด
ก. ปุ่ม Esc
ข. ป่ม End
ค. ป่ม Enter
ง. ป่ม Home
20. กรณีที่สมชายยังไม่ได้บันทึกแฟ้มข้อมูล สมชายลบข้อมูลไปแล้ว จะนำกลับคืนมาได้หรือไม่
ก. ได้ โดยใช้คำสั่ง Redo
ข. ได้ โดยใช้คำสั่ง Undo
ค. บางครั้งได้บางครั้งไม่ได้
ง. ไม่ได้ เพราะลบเรียบร้อยแล้ว
 

|หน่วยที่ 1 | หน่วยที่ 2 | หน่วยที่ 3 | หน่วยที่ 4 |ออกจากระบบ

จัดทำโดย พิสมัย  ศุภพงษ์
โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
Copyrigth (c) 2007 Sgt.lerpong yangcharoen. All rights reserved.