เปิดประตูสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลางด้านการมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลตอบสนองความต้องการของภาครัฐธุรกิจสังคมและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน นโยบายมุ่งมั่นดำเนินงานด้านการมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและประเทศชาติโดยรวม

มาตรฐาน เป็นคำที่หลาย ๆ คนกล่าวถึง แต่จะทราาบหรือไม่ว่า มาตรฐานมีความหมายอย่างไร และมีความสำคัญกับทุกคนอย่างไร ทั้งที่มาตรฐานเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับชีวิตประจำวันของทุกคนและมีประโยชน์กับมวลมนุษย์ในทุกด้าน

มาตรฐานคืออะไร

"มาตรฐาน" ตามความหมายของพจนานุกรม หมายถึง สิ่งที่ถื่อเป็นหลักสำหรับเทียบกำหนด สิ่งที่ทุกคนยอมรับ และเข้าใจตรงกัน

เมื่อนำมาใช้กับอุตสาหกรรม จะใช้คำว่า"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" หรือ มอก. หมายถึง สิ่งหรือเกณฑ์ทางเทคนิคที่กำหนดขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เกณฑ์ทางเทคนิคนี้จะระบุลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาผลิต ซึ่งจะรวมถึงวิธีการทดสอบด้วย เมื่อใช้เป็นเครื่องตัดสินว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่

Why? ....ทำไมต้องมี"มาตรฐาน"

มาตรฐาน เป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้มาก่อนประวัติศาสตร์ แฝงมาในสัญชาตญาณการดำรงชีวิตของมนุษย์ ที่ต้องการจัดการสิ่งที่สับสนวุ่นวายให้เป็นระเบียบ และทำสิ่งที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนให้เป็นสิ่งงา่ายโดยเป็นที่ยอมรับในสังคม

ด้วยเหตุนี้จึงจึงต้องมีการกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่เรียกว่า "มาตรฐาน"เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และขจัดความสับสนวุ่นวาย รวมทั้งสร้างความสะดวกสบายให้แก่ชีวิตมนุษย์

สมอ. ให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยการอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน จำนวน 2 แบบ

สมอ. ให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังมิได้กำหนดมาตรฐาน โดยการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี

มาตรฐานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเ็ป็นผู้บริโภค ในเรื่องของการประหยัด ปลอดภัย อุตสาหกรรมพัฒนาและเติบโต เศรษฐกิจขยายตัวและสังคมน่าอยู่

 

นายจักรพงศ์ ตีเมืองสอง นายกิตติพันธ์ ขันแก้ว นายไมตรีเดช งามผล ผู้จัดทำ
โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ติดต่อผู้ดูแลระบบ phisamai2503@hotmail.com